img

Thai SELECT คืออะไร

Thai SELECT เป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับร้านอาหารไทย และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย

ร้านอาหาร Thai SELECT

มอบให้กับร้านอาหารไทยโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ตามเกณฑ์รูปแบบของร้าน การตกแต่งร้าน คุณภาพของอาหารและการบริการ ดังนี้

img

Thai SELECT Signature

มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารไทยแท้คุณภาพยอดเยี่ยม มีการตกแต่งร้านสวยงาม และมีการบริการที่เป็นเลิศ เป็นร้านที่มีความโดดเด่นในภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทย

img

Thai SELECT Classic

มอบให้ร้านอาหารไทย ที่ให้บริการอาหารรสชาติตามมาตรฐานของอาหารไทย มีคุณภาพดี มีการตกแต่งร้านและการบริการที่อยู่ในระดับดี

img

Thai SELECT Casual (ในต่างประเทศเท่านั้น)

มอบให้กับร้านที่ให้บริการอาหารที่มีรสชาติไทย แต่มีข้อจำกัดในด้านบริการ หรือเป็นร้านที่มีขนาดเล็ก และ/หรือมีความเรียบง่าย ให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้บริการ

img

Thai SELECT UNIQUE (ในประเทศไทยเท่านั้น)

มอบให้กับร้านอาหารที่มีเมนูอันเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น เช่น ร้านอาหารไทยภาคใต้ ร้านอาหารภาคเหนือ ร้านอาหารอีสาน เป็นต้น

img

Thai SELECT Products

มอบให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่เป็นสินค้าส่งออก ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทย